Just another WordPress site

Хийгдэх ажил

Хэмжээ /м2 /

Арга хэмжээ

1

Худалдаа үйчилгээний зориулалтаар

4100

Дуудлага худалдаа

2

Иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээнд эзэмшүүлэх газрын байршил, хэмжээ

33700

Иргэдийн хүсэлтээр

3

Иргэнд төмс, хүнсий ногоо тариалах зориулалтаар эзэмшүүлэх газрын байршил, хэмжээ

2000

Давуу эрхээр

4

Ашигт малтмал олборлох зориулалтаар үйл ажиллагаа явуулах иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад эзэмшүүлэх газрын төлөвлөлт

500

Гэрээ байгуулах

5

Өвөлжөө, хаваржааны доорхи газрыг эзэмшүүлэх

6 га

Иргэдийн хүсэлтээр

6

Нүүдэл болон бэлчээрийг өнжөөж амраах арга хэмжээний төлөвлөлт

20 000

Багийн иргэдийн хуралаар

7

Хагас суурин мал маллагааны бүс

2000

Дуудлага худалдаа

8

Хадлангийн талбайг гэрээгээр эзэмшүүлэх

200000

Гэрээгээр эзэмшүүлэх

9

Аялал, жуулчлалын газрын ашиглалт, хамгаалалтын талаар

20 000

Дуудлага худалдаа

10

Газрыг сайжруулах, хамгаалах талаар хийх ажлын төлөвлөлт

100 000

ОНХС

31 2

Сэтгэгдэл бичих